Bet on Toby Flood scoring plenty of points on Saturday