Todd, Leishman and Jimenez PGA Championship long-shots to watch